OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Consulting zone s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14 Praha 1 110 00

identifikační číslo: 033 85 523

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230825

pro zpracování studijních podkladů, překladů a korektur prodej zboží prostřednictvím webové stránky na internetové adrese www.snadnestudium.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Consulting zone s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14 Praha 1 110 00, identifikační číslo: 033 85 523, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230825 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky (dále jen „objednávka“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazníkem“) prostřednictvím webové stránky dodavatele. Webové stránky, prostřednictvím nichž činí zákazník objednávku, kterou se uzavírá smlouva, jsou dodavatelem provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.topdiplomky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní stránky“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dílo či služby od dodavatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí díla či služeb (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání děl nebo služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může zákazník provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní webu dodavatele.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání děl nebo služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou dodavatelem považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti plynoucí ze  smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace nabízených děl a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně dodání tohoto typu služeb.

3.2.      Webové rozhraní obsahuje informace o dílech a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb za 1 normostranu. Ceny děl a služeb zde uvedené jsou kompletní včetně veškerých souvisejících poplatků a dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny děl a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní dodavatele. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Dodavatel obvykle neúčtuje žádné náklady spojené s balením a dodáním dl nebo služeb, neboť ty jsou v zásadě dodávány prostřednictvím elektronické komunikace. V případě, že si zákazník vyžádá předání díla nebo realizaci služeb jiným způsobem (osobně, prostřednictvím přepravní společnosti apod. budou účtovány přiměřené náklady, o kterých bude zákazník předem informován.

3.4.      Pro objednání díla nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaných dílech a službách a jejich specifikaci

3.4.2.   zákazníkovi a

3.4.3.   požadovaném termínu dodání děl nebo služeb

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou včetně celkové ceny za realizaci díla nebo poskytnutí služeb, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.6.      Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství děl nebo služeb, výše ceny, předpokládané náklady se zpracováním objednávky související) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.8.      Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu děl a služeb a případné náklady spojené s dodání služeb dle smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícím způsobem:

  • bezhotovostně převodem na účet dodavatele č. 2800664197/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet dodavatele“);
  • hotovostním vkladem na účet dodavatele č. 2800664197/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.
  • složenkou na účet dodavatele č. 2800664197/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.

4.2.      Dodavatel požaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě díla nebo služeb v ceně do 1500 Kč je požadována záloha po zákazníkovi ve výši 100% dohodnuté ceny děl či služeb. U děl nebo služeb v ceně nad 1500 Kč se požaduje po zákazníkovi záloha ve výši minimálně 25% dohodnuté ceny děl a služeb. Tímto není dotčena povinnost uhradit cenu děl nebo služeb předem.

4.3.      Cena za dílo či služby, resp. záloha splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy hradí se před dodáním služeb zákazníkovi.

4.4.      Zákazník je vždy povinen uhrazovat cenu díla či služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Jako variabilní symbol je zákazník povinen uvést číslo objednávky, které obdrží na elektronickou adresu po odeslání objednávky na e-mailovou adresu zadanou do objednávkového formuláře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Případné slevy z ceny děl nebo služeb poskytnuté dodavatelem zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4.6.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel zákazníkovi po uhrazení ceny děl či služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.      Zákazník nemá vzhledem k povaze díla a služeb možnost od smlouvy odstoupit po dodání služeb dodavatelem. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy po dodání části děl nebo služeb, uhrazená záloha odpovídající hodnotě již dodaných děl či služeb mu nebude vrácena.

5.2       Smlouvu je možné ukončit dohodou za předpokladu, že bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny díla za to, co již bylo zhotoveno a za část díla s jejímž vyhotovováním bylo započato – dle poměru dokončenosti. Výsledné dílo bude následně předáno zákazníkovi ve stavu v jakém se aktuálně nacházejí ke dni dohody o ukončení smlouvy o dílo.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ DÍLA A SLUŽEB

6.1.      Díla a služby jsou v zásadě dodávány na elektronickou adresu zákazníka, kterou uvedl v objednávkovém formuláři.

6.2.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3.      Je-li dodavatel podle smlouvy povinen dodat díla či služby na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít díla či služby při dodání.

6.4.      V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno dílo či služby doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla popř. i služeb, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky dodavatele, jsou-li dodavatelem vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      V případě, že dílo či služby nevykazují parametry, jaké si zákazník objednal, má právo na reklamaci služeb a to nejpozději 30 kalendářních dnů od dodání díla či služeb. Zákazník podává reklamaci prostřednictvím e-mailu a dodavatel se k této reklamaci musí vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů. V případě podáni reklamace musí zákazník specifikovat důvod reklamace a konkrétně specifikovat, v čem díla či služby nesplňují požadavky dle objednávky.

7.2.      Dodavatel si vyhrazuje právo na základě svého uvážení uznat reklamaci i po uplynutí lhůty 30 dnů.

7.3.      V případě neuznání reklamace je dodavatel povinen zákazníkovi vysvětlit důvod jeho rozhodnutí o neuznání reklamace.

7.4.      Pokud reklamace je uznána a díla nebo služby nepřesahují rozsah 10 stran, má dodavatel 5 pracovních dnů na upravení dodaných děl nebo služeb dle uznaných požadavků zákazníka, pokud díla či služby přesahují rozsah 10 stran, má dodavatel v závislosti na celkovém rozsahu služeb až 20 dní na upravení děl či služeb dle požadavků zákazníka. V případě, že jsou nedostatky v díle či službách  natolik závažné, že nelze opravit, či by jejich oprava byla spojena s nadměrným úsilím ze strany dodavatele, má zákazník nárok na vrácení celé uhrazené částky.

7.5.      Pokud je reklamace dodavatelem zamítnuta, zákazník nemá právo se odvolat či jakkoli vznést finanční či jiné požadavky vůči dodavateli.

7.6.      Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u dodavatele na jeho elektronické adrese info@snadnestudium.cz i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka písemnou reklamaci se specifikací důvodů reklamace.

7.7.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností dodavatele za vady může upravit reklamační řád dodavatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@snadnestudium.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka.

8.2.      Dodavatel je oprávněn k poskytování děl a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

9.4.      Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní dodavatele) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Vyjma osob dopravujících výstupy poskytnutých děl a služeb v jiné než elektronické podobě nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se zákazník domníval, že dodavatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.   požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.   požadovat, aby dodavatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu zákazníka.

10.2.  Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku děl nebo služeb na webové stránce možné provést a závazky dodavatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Zákazníkovi může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Dodavatelem dodaná díla nebo služby jsou určeny pouze k informování zákazníka o dané problematice, stejně jako jakákoli jiná díla, která jsou k dispozici zdarma či placená, ke kterým má zákazník přístup, jako např. knihy, internetové stránky, časopisy, právní předpisy, apod. Zákazník není v žádném případě dodavatelem naváděn k odevzdání poskytnutých služeb a dodavatelem poskytnutých děl např. ve škole nebo zaměstnání, k prohlašování děl za své či k jinému zanedbávání studijních či pracovních povinností. Dodavatel pouze vyhledává a zpracovává podklady pro jednotlivé druhy zadání (zadání jako např. seminární, bakalářské, diplomové a ostatní práce uvedené v ceníku). Autorská práva k poskytnutým službám a výsledným dílům podle zákonů ČR zůstávají zpracovateli a nelze se jich zříci. Pokud někdy dodavatel nebo jeho externí zpracovatelé zakázek v jakékoli komunikaci se zákazníkem zmiňují názvy kategorií školních prací, vždy se jedná jen o nabízené podklady pro daný typ práce.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@snadnestudium.cz  , telefon 792 515 074.

V Praze dne 4.10.2014